Code of Conduct

Inleiding

Iedereen bij Appeldoorn Tendermanagement werkt binnen de kaders van de wet en de relevante professionele standaarden en gedragsregels, alsmede overeenkomstig de door het kantoor opgestelde regelingen en procedures. Daarnaast geldt een door Appeldoorn Tendermanagement opgestelde gedragscode, zoals hieronder beschreven. 

Deze gedragscode is gebaseerd op onze kernwaarden en geeft richting aan ons doen en laten. Zij verwoordt de belangrijkste principes die de basis vormen voor onze omgang met anderen, zowel binnen kantoor als daar buiten. 

Download de code of conduct.

1. Missie, visie en waarden

Appeldoorn Tendermanagement is een adviesbureau dat zich continue beweegt op het grensvlak tussen leverancier en opdrachtgever. Daardoor onderkennen wij het belang voor alle betrokken partijen om contracten af te sluiten die ook op de langere termijn levensvatbaar zijn; pas dan spreken wij over een gezonde marktwerking. Onze missie is dan ook: het adviseren en trainen van organisaties met als doel om middels een gezonde marktwerking nieuwe opdrachten te behalen of bestaande opdrachten te behouden. 

Appeldoorn Tendermanagement streeft naar een tastbare toegevoegde waarde voor haar klanten door het verhogen van de scoringskans van inschrijvingen en offertes, het reduceren van de verkoopkosten door het ontwikkelen van een efficiënte en effectieve organisatie en/of het leveren van kennis en flexibele capaciteit bij het uitbrengen van een offerte, aanvraag tot deelneming of inschrijving.

2. Integriteit in de uitoefening van de dienstverlening

Integriteit in de uitoefening van de dienstverlening omvat vier hoofdelementen, te weten
 • betamelijkheid
 • zorgvuldigheid
 • financiële correctheid
 • aandacht voor collegiale verhoudingen

2.1 Betamelijkheid

 • De adviseur van Appeldoorn Tendermanagement;
 • laat zich leiden door de eisen van betamelijkheid, zodat het vertrouwen in het kantoor en in zijn beroepsgroep niet wordt geschaad
 • houdt zich aan de wet en aan het maatschappelijk fatsoen
 • voert zijn opdracht te goeder trouw uit
 • zorgt dat er geen vermenging van belangen optreedt en mag geen tegenstrijdige belangen behartigen.

2.2 Zorgvuldigheid

De adviseur van Appeldoorn Tendermanagement legt de vereiste zorgvuldigheid aan de dag. Dit houdt in dat hij ermee rekening houdt:
 • dat betrokkenen bij een adviesproject rechten en belangen kunnen hebben
 • dat hij bij zijn adviezen alle relevante aspecten die een redelijk bekwaam adviseur niet buiten beschouwing behoort te laten ook verdisconteert
 • dat elke conclusie op deugdelijke wijze aannemelijk is gemaakt
 • dat hij zich bewust is van de (bij)effecten van zijn activiteiten binnen een organisatie

 • De adviseur van Appeldoorn Tendermanagement zal zorgvuldig omgaan met de hem in de adviesrelatie verstrekte gegevens en kennis en is discreet ten opzichte van zijn opdrachtgever en diens organisatie
 • Zorgvuldigheid jegens de opdrachtgever vereist dat hij bij of door het verzamelen van relevante informatie bij derden geen schade voor de opdrachtgever of diens organisatie veroorzaakt. Dat kan ook beperkingen stellen aan de kring van informanten. Indien daardoor een professioneel verantwoord advies niet goed mogelijk is en alternatieven niet voorhanden zijn, moet de opdracht worden neergelegd.
 • De adviseur van Appeldoorn Tendermanagement voorkomt dat er tussen partijen misverstanden kunnen ontstaan over de inhoud van de opdracht. De opdrachtgever en de adviseur moeten weten wat zij wel en niet van elkaar mogen verwachten.

2.3 Financiële correctheid

 • De adviseur van Appeldoorn Tendermanagement gaat zorgvuldig en integer om met financiële aangelegenheden.
 • Over (de vaststelling van) het honorarium moet wederzijds tussen opdrachtgever en adviseur helderheid bestaan.

2.4 Collegiale verstandhouding

 • De adviseur van Appeldoorn Tendermanagement streeft naar een constructieve collegiale verstandhouding in het belang van de kwaliteit van de dienstverlening.
 • Bij conflicterende belangen gaat het belang van de cliënt vóór dat van de collegiale verstandhouding.

3. Melding- en klachtenprocedure

 • Een adviseur die direct of indirect in aanraking komt met een (mogelijke) situatie van belangenverstrengeling dan wel een situatie die anderszins strijdigheid met deze gedragscode zal of kan opleveren, is verplicht dit terstond te melden bij de directie van Appeldoorn Tendermanagement.
 • Appeldoorn Tendermanagement stelt het contactformulier op de website beschikbaar voor alle externe partijen die een werkwijze constateren die afwijkt van de voorgaande gedragscode. Binnen 2 werkdagen wordt vervolgens contact opgenomen met de betreffende externe partij om de constatering te bespreken en eventuele tegenmaatregelen te treffen.
Heeft u vragen over dit onderwerp?

Appeldoorn Tendermanagement al 16 jaar succesvol in (Europese) aanbestedingen! Hoe dan? 

Lees het hier.

Wilt u binnen één minuut weten waar wij voor staan? Bekijk dan deze bedrijfsvimeo.

Afspraak maken? Wij zijn gevestigd in Tilburg en Maarssen.
Zien we je daar?

Aanbestedingen in de bouw? Maak kennis met Tenderbuilders!